Categories
Expression

ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน, รวมคำ, ประโยคเบืงต้น

สวัสดีตอนเช้า

1.잘잤어요? (จัลจัดซอโย?) นอนหลับดีไหมครับ?

2. 네 잘 잤어요.(เน จัล จัซอโย) ครับ นอนดีแล้วครับ

3.좋은 꿈 꿨어요?(โจอืน กุม กวอดซอโย?) มีฝันดีไหมครับ?

4. 기억이 안나요(กิอึอกิ อันนะโย) จำไม่ได้ครับ

5. 배고파요?(แบโกพาโย?) หิวข้าวไหมครับ?

6. 네 조금 배고파요. (เน โจกึมแบโกพาโย) ครับ ห้วข้าวนิดน้อยครับ

7. 아침에 죽을 먹을까요?
(อาชิเม จุกึล มอกึลกาโย?)
กินโจ๊กไหมครับ?

8.다른 것 있어요?
(ดาลึนกอด อิซอโย?)
มีของกินอื่นไหมครับ?

 9.그럼 과일을 먹을까요?

(กึลอม กวาอิลึล มอกึลกาโย?)

ถ้างั้น กินผลไม้ไหมครับ?

 10. 망고와 바나나 무엇을 먹을까요?

(มางโกวา บานานา มุออดอึล มอกึลกาโย?)

กิน มางโก หรือ บานานา อะไรครับ?

 

11.나는 바나나를 먹고 싶어요

(นานึน บานานาลึล มอกโก ซิพอโย)
อยากกินกล้วยครับ

 

12. 아침에는 물을 많이 마시세요
(อาชิเมนึน มุลอึล มานี มาซิแซโย)
ต้องดื่มนำ้เยอะ ตอนเช้า

By greakorean

그래, เรียนภาษาเกาหลีกัน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *