คำคมดีๆที่แปลภาษาเกาหลี

1. Belive you can and you are halfway there
-Theodore Roosevelt-
네가 할 수 있다고 믿어라그럼 당신은 이미 반은 온 것이다
แค่เชื่อในตัวเอง, คุณผ่านมันมาได้ครึ่งทางแล้ว

2. Good life is making time of happiness
좋은 인생이란 행복한 시간을 모아가는 것이다.행복한 시간 들을 모아가는 것이다.
ชิวิตดีคือสิ่งที่เก็บเวลาที่มีความสุข

3.All the power is within youYou can do anything
– Swami Vivekananda –
모든 힘은 당신의 내면에 있다.그러니 당신은 무엇이든 할 수 있다.
พลังอยู่นะคุณตัวเอง เพราะจะนั้นคุณสาทารถทำได้ทุกอย่าง
คำศัพท์
힘: พลัง , 내면: ในตัวเอง, 할 수 있다: สามารถ

4. What I’am looking for is not out there, it’s in me
– Helen keller –
당신이 찾고자 하는 것이 세상 밖에 있지 않다
그것은 바로 내 자신 안에 있다.
สิ่งที่ผมตามหาไม่ได้อยู่ทีใด, หากแต่อยู่ในตัวเรอเอง
คำศัพท์
찾다 : ตามหา, 것: สิ่ง, 내 자신 안 :อยู่ไนตัวเราเอง

5. Only I can change my life, No one can do it for me
-Calor Burnett-
나만이 내 인생을 바꿀 수 있고아무도 날 대신해 줄 수 없다.
ผมเป็นคนเดียวที่สามารถเปลี่ยนขีวิตของเรา,ไม่มีใครทำให้แทน นมีใครทำให้แทน
คำศัพท์
인생 : ชีวิต , 바꾸다: เปลี่ยน, 대신하다: ทำให้แทน

6. If you don’t have any shadows you’re not in the light  ฺ-Lady gaga-
당신에게 그림자가 없다면, 당신은 빛 속에 있는 것이 아닙니다.
ถ้าคุณไม่มีเงาหมายความว่า คุณไม่อยู่ในลำแสง หมายความว่า คุณไม่อยู่ในลำแสง
คำศัพท์
그림자: เงา 빛: ลำเแสง

7. It’s not that i’am so smart, it’s just that I stay with problem longer  – Albert Einstein
내가 더 똑똑한 것이 아니다, 단지 내가 더 문제를 오래 고민 할 뿐이다.
ผมไม่ใช่คนฉลาด เพียงแต่ผมใช้เวลาอยู่กับปัณหาให้นานขึ้น
คำศัพท์
똑똑하다: ฉลาด, 문제: ปัณหา

8.The discovery of a new dish cofers more happiness on humanity than the discovery of a new star ฺ – Jean Antheleme Brillat – Savarin
새로운 요리의 발견은 새로운 행성의 발견 보다인간의 삶을 더 행복하게 만든다
การค้นพบเมนุอาหราจานใหม่ มันทำให้คนมีความสุขมากกว่า การค้นพบดาวดวงใหม่อีก
คำศัพท์
발견 :การค้นพบ, 행성(별): ดวงดาว

9. A year from now You will wish you had started tody. ฺ-Karen Lamp-
일년 후 오늘, 오늘 시작할 걸 하고 후회하고 있을텐데…
หนึ่งปีจากตอนนี้, คุณปรารถนาที่จะทำอะไร จงเริ่มทำตั้งแต่วันนี้
คำศัพท์
일년 후 오늘 :หนึ่งปีจากตอนนี้,시작하다: เริ่ม

10. It does not matter how slowly yo goas long as you do not stop. ฺ-Confucius-
멈추지 않는다면 천천히 가는 것은, 아무 문제가 아니다.
มันไม่สำคัณว่าคุณจะก้าวไปช้าแคไหน ตรวบใดที่คุณยังไม่หยุดที่จะก้าวเดิน
คำศัพท์
천천히 나아가다:ก้าวไปช้า, 멈추다: หยุด

11. It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not ฺ – Andre Gide
당신 그대로의 모습으로 미움받는 것이 당신이 아닌 모습으로 사랑받는 것 보다 낫다.
การถูกเกลียดในส่ิงท่ีคุณเป็นดีกว่า การถูกรักในสิ่งที่คุณไม่ได้เป็น
คำศัพท์
미움받다: ถูกเกลียด, 당신 답지 않다: คุณไม่ได้เป็น

12. We are what we repeatedly do. Excellence is not an act but a habitฺ – Aristotle –
당신이 반복적으로 하는 일, 그것이 당신이다 그러므로 습관은 위대한 성공을 만든다.
คุณคือสิ่งที่คุณทำบ่อยๆ คุณจงทำในสิ่งเดิมซ้ำๆให้เป็นนิสัยคุณจะประสบความสำเร็จ
คำศัพท์
습관: นิสัย, 성공: ความาำเร็จ

13. Respect yourself, love yourself, because there has never been a person lik you and there never will be again – Osho –
스스로를 존경하고 사랑하라, 왜냐하면 이 세상에 당신 같은 사람은 없었고 앞으로도 없을 것 이기 때문이다.
นับถือตัวเองและรักตัวเอง เพราะไม่เคยมีคนที่เหมือนกับเราเอง และจะไม่มีตลอด
คำศัพท์
존경하다: นับถือ, ~와 같다: เหมือนกับ

14 We all want to help one another Human beings are like that we want to live each other’s happiness not by each other’s misery – Charlie Chaplin –
우리 모두는 서로를 돕기를 원한다 인간은 본래 그런 것이다 우리는 서로의 불행이 아니라 행복에 의해 살기를 바란다.
เราทุกคนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มนุษย์ควรเริ่มจากสิ่งนั้น เราต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของกันและกัน ไม่ใช่ด้วยความเกลียดชัง
คำศัพท์
돕다: ช่วยเหลือ, 불행: ความเกลียด

15. We cannot really love anybody with whom we never laugh – Agnes Repplier –
함께 있을 때 웃음이 나오지 않는 사람과는 결코 진정한 사랑에 빠질 수 없다.
เราไม่สามารถตกหลุมรักจริงๆกับ คนที่ไม่มีการหัวเราะเมื่อได้อยู่ด้วยกัน
คำศัพท์

16. I fell in love with you the way you fall asleep:
slowly then at all once
– John Green –
난 당신이 잠들 듯이 사랑에 빠졌어요:
천천히 그리고 한순간에.
ฉันตกหลุมรักคุณรางกับเคลิ้มหลับไป
ช้าๆเพียงชั่วเวลาหนึ่ง
웃음: หัวเราะ, 사랑에 빠지다: ตกหลุมรัก
คำศัพท์
잠들다: เคลิ้มหลับ 한순간에: ชั่วเวลาหนึ่ง

17. Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall – Confucius –
우리의 가장 위대한 영광은 결코 실패하지 않는것이 아니라 넘어질 때 마다 다시 일어나는 것이다.
เกียรติอันยิ่งใหณ่ของเราไม่ใช่การที่เราไม่เคยล้มเหลว แต่มันคือการที่สามารถลุกขึ้นยืนใหม่ได้เสมอทุกรั้งที่ล้มลง
คำศัพท์: 영광: เเกียรติดยิ่ง, 일어나다: ลุกขึ้นยืน

18. Some people dream of sucess, While other people get up everymorning and make it happen                     – Confucius –
성공을 꿈꾸는 사람들도 있지만, 매일 아침 일어나 꿈을 실현 시키는 사람들도 있다
บางคนฝันถึงความสำเร็จ ในขณะที่คนอื่นตื่นขึ้นมาทุกเช้าและทำมันให้สำเร็จจริงๆ
คำศัพท์: 성공: สำเร็จ, 매일아침: ทุกเช้า

19. At anytime, happiness comes after frustration, like the sun comes out after rain
언제라도, 어려움 후에는 행복이 있다 비가 온 뒤에 맑은 날이 오는 것 처럼
หลังจากความยากลำบาก, จะพบกับความวุขเสมอ เมือนกับแสงอาทิตย์ที่มักจะส่องแสงสว่างอีกครั้ง หลังจากพายุฝนกระน่ำ
คำศัพท์ 항상: เสมอ 비가 온 후: หลังฝนตก

20.You are a very loving person and your life will be fillied with romance
당신은 매우 사랑스러운 사람이며 당신의 삶은 사랑으로 가득 찰 것이다
คุณเป็นคนที่น่ารักมากๆ และชิวิตของคุณก็คุ่ควรถูกเติมเต็มไปด้วยรัก
คำศัพท์ 삶: ชิวิต 사랑으로 가득차다: เติมเต็มไปด้วยรัก

21 A true friend looks at the tears hidden in forced smile
진정한 친구는 애써 지은 미소 속에 가려진 눈물을 볼 수 있어
เพื่อนแท้จะสามารถมองเห็นน้ำตา ที่ซ่อนไว้ไต้รอยยิ้ม
คำศัพท์ 숨은: ชิวิต진정한 친구: เพื่อนสนิด

22. When life gets you down, do you wanna know what you’ve gotta do? Just keep swimming, swimming and swimming -Finding Nemo
삶이 당신을 힘들게 할 때, 어떻게 해야 하는 지 아니? 그냥 헤엄치고 또 헤엄쳐
เมื่อชีวิตของคุณพบกับความเหนื่อยมาก, คุณอยากรู้ไหมว่าคุณต้องทำอย่างไร?สิ่งที่คุณจะทำได้คือพยายามว่ายน้ำต่อไปๆ

คำศัพท์ 힘듦: ความเหนื่อยมาก 헤엄치다: ว่ายน้ำ

23. When you are feeling a bit out of sorts, dont’ worry! You are probably just hungry. Winnie the pooh
너가 우울한 기분이 들어도, 걱정마!아마도 그냥 배가 고파서 일거야!
เมื่อคุณรู้สึกไม่ค่อยดี, ไม่ต้องเป็ีนห่วงบางที่คุณอาจจะแค่หิวก็เป็นไปได้
คำศัพท์ 우울함: รู้สึกไม่ค่อยดี 배가 고프다: หิวข้าว

24. Don’t need to run so fast,Sometimes we come last,But we did our best – Zootopia –
너무 빨리 달리지 않아도 되,가끔 우리는 가장 마지막이기도 하지만우린 최선을 다했자나
ไม่ต้องวิ่งเร็วมากบางที พวกเราทาช้าสุดแต่เราทำสุดความสามารถแล้ว
คำศัพท์ 빨리 달리다: วิ่งเร็วี 최선을 다하다: ทำสุดความสามารถแล้ว

25. Listen with your heart, you will understand 
당신의 마음의 소리를 들어보세요 그럼 이해 될 거예요
จงฟังเสียงจากห้วใจของคุณคุณจะสามารถเข้าใจได้ครับ

คำศัพท์ 듣다: พ้ง 이해할 수 있다: สามารถเข้าใจได้

By greakorean

그래, เรียนภาษาเกาหลีกัน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *