Categories
Grammar

รูปอดีตภาษาเกาหลี – 았어요 었어요 였어요 했어요

ไวยากรณ์ 았/었/였어요. ตอนอยากบอกเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต เพิ่มเขียน 았/었/였어요 ที่ท้ายคำกริยานะครับ.

1 คำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระ ㅏ, ㅗ  ต้องใช้ 았어요.

1.1 กริยาที่ลงท้ายด้วยสระ ㅏ + 았어요

ตัวอย่างเช่น 가다(คาดา) ความหมาย ‘ไป’. 가요(คาโย) ความหมาย ไปครับ. 가요เป็นคำสุพาภของ ‘가다’
가요 เป็นรูปปัจจุบัน(present tense) ถ้าอยากเปลี่ยนรูปปัจจุบันเป็นรูปอดีต(past tense)
เขียน 가(คา) และ ตัดหลัง 요(โย) เพิ่มลง 았어요. 가 + 았어요
แต่ คำ ‘가'(คา) มี สระ ㅏ , 았 ก็ มี ㅏ ก็เลย ไม่ต้องเขียน ㅏ สองครั้ง จึง เขียน แค่ 갔어요 (คาซอโย)
가다 -> 가 + 았어요 ->가았어요 -> 갔어요

나는 어제 학교에 갔어요
เมื่อวาน ฉันไปโรงเรียนแล้ว

มีตัวอย่างประโยคอีกนะครับ

자다 -> 자+았어요 ->자았어요 -> 잤어요
นอน                                            นอนแล้ว
어제 밤에는 일찍 잠을 잤어요 (ออเจ พาเมนึน อึลจิก จามึลจาซอโย)
เมื่อคืน นอนหลับเร็วครับ

사다 -> 사 + 았어요 -> 사았어요 -> 샀어요
ซื้อ                                                   ซื้อแล้ว
이 가방은 엄마가 작년에 사준 가방이에요.
กระเป๋านี้คือกระเป๋าที่แม่ซื้อให้ฉันปีที่แล้วค่ะ

타다 -> 타 + 았어요 -> 타았어요 -> 탔어요
ขึ้น                                                   ขึ้นแล้ว
어제 시암에 갈 때 택시를 탔어요
เมื่อวันตอนไปสยาม ผมขึ้นเท็กซี่แล้วครับ

1.2 กริยาที่ลงท้ายด้วยสระ ㅗ + 았어요

ตัวอย่างเช่น2  오다(โอดา) ความหมาย ‘มา’. 와요 ความหมาย มาครับ 와요เป็นคำสุพาภของ ‘오다’
와요 เป็นรูปปัจจุบัน(present tense). เปลี่ยนเป็นรูปอดีต(past tense) ว่า
เขียน’오’ และ เพิ่มลง ‘았어요’ เป็น 오았어요
แต่’오아’ รวมกันว่า ‘왔’
오다 -> 오 + 았어요 -> 오았어요 -> 왔어요

มีตัวอย่างประโยคอีกนะครับ

보다 -> 보 + 았어요 ->보았어요 -> 봤어요
ดู                                                    ดูแล้ว
한달 전에 EXO 콘서트를 친구와 봤어요.
เมื่อเดือนก่อน ผมดูคอนเสิร์ตของEXOกับเพื่อนแล้ว

골다-> 골 + 았어요 -> 골았어요
กรน                            กรนแล้ว
ตอนกริยาที่มีตัวสะดก เพิ่มลง 았어요 ไม่ได้รวมกัน สระ ㅗ กับ ㅏ ครับ
จึง แค่เขียน ‘골았어요’ พอแล้วครับ
어제 밤에 아버지가 코를 많이 골았어요.
เมื่อวัน คุณพ่อกรนเยอะแล้วครับ

볶다 -> 복 + 았어요 -> 볶았어요
ผัด                               ผัดแล้ว
김치를 볶았어요
ผัดกิมจีแล้วค่ะ

2. กริยาที่ลงท้ายด้วยสระอื่น ยกเว้น ㅏกับ ㅗ

คำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระอื่น ยกเว้น ㅏ กับ ㅗ เช้น ㅓ,ㅜ,ㅡ,ㅕ,ㅑ….ต้องใช้กับ ‘었어요’ ครับ
ต้วอย่างเช่น 서다(ซอดา) ความหมายว่า ยืน. ถ้าอยากบอกว่า กินแล้ว.
ต้องตัดทิ้ง 다 ก่อน แล้ว ลงเพิ่ม 었어요.
แต่ถ้ากริยาไม่มีตัวสะดก สระ ㅓ ของ ‘서어’. ตัดทิ้งหนึ่งตัวอีกได้ ก็เลย ‘섰어요’ เป็นแบบสุดท้ายคับ.
서다 -> 서 + 었어요 -> 서었어요 -> 섰어요
자리에서 일어 섰어요.
ยืนแล้วจากที่นั้งครับ

치다 -> 치 + 었어요 -> 치었어요 -> 쳤어요
ตี                                                     ตีแล้ว
สระ ‘ㅣㅓ’ ของ 치었 รวมกันได้ เลยเป็น쳤어요
어제 테니스를 쳤어요
เมื่อวาน เล่นเทนนิสแล้ว

กริยาที่มีตัวสะกด ลงท้ายด้วยสระอื่น ยกเล้น ㅏ,ㅗ ตอ้งใช้กับ 었어요. เหมือนกับกริยาที่ไม่มีตัวสะกด

ต้วอย่างเช่น 먹다(มอกดา) ความหมายว่า กิน. ถ้าอยากบอกว่า กินแล้ว.
ต้องตัดทิ้ง 다 ก่อน แล้ว ลงเพิ่ม 었어요.ดังนั้น เป็น 먹었어요
먹다 -> 먹 + 었어요 -> 먹었어요.

어제 친구와 떡볶이를 먹었어요.
เมื่อวาน กินต็อกปกกีกับเพื่อนแล้ว

걷다 -> 걷 -> 걸 + 었어요 -> 걸었어요
กริยาที่มีตัวสะดก ㄷ, ㄷ จะ เปลี่ยนเป็น ㄹ. เรียกกว่าเป็น ㄷ 불규칙
어제 공원에서 걸었어요
เมื่อวาน เดินในสวนแล้วครับ

3. กริยาที่ลงท้ายด้วยสระ 이다 + 이었어요/ 였어요

‘이다'(อิดา) แปลว่า เป็น ครับ. มีรูปอดีตสองแบบครับ 이었어요 กับ 였어요

3.1 การใช้ 이었어요

ถ้าคำนามหน้าที่มีตัวสะกด กริยาที่ตอ้งใช้ 이었어요.
ตัวอย่างเช่นว่า

선생님이다 -> 선생님이 + 었어요 -> 선생님이었어요.
그는 선생님 이었어요.
เขาเคยเป็นครุครับ

학생이다 -> 학생이 + 었어요 -> 학생이었어요.
나는 똑똑한 학생이었어요.
ผมเคยเป็นนักเรียนฉลาดครับ

경찰관이다 -> 경찰관이 + 었어요 -> 경찰관 이었어요.
아버지는 경찰관 이었어요.
คุณพ่อเคยเป็นตำรวดครับ

3.2 การใช้ 였어요

ถ้าคำนามหน้าที่ไม่มีตัวสะกด กริยาที่ต้องใช้ 였어요
ตอนไม่มีตัวสะกด สระ ㅣ ㅓ ของ ตัว 이었 รวมกันได้ จะเป็น 였어요

가수이다 -> 가수이 +었어요 ->가수이었어요 -> 가수였어요.
내 남자친구는 가수 였어요.
แฟนของฉันเป็นนักร้องค่ะ

남자이다 -> 남자이 + 었어요 -> 남자이었어요 -> 남자였어요
내 친구는 학생 때 남자였어요
เพื่อนผมเคยเป็นผู้ชายตอนนักเรียน

4. กริยาที่ลงท้ายด้วยสระ 하다 -> 했어요

กริยา 하다(ฮาดา) แปลว่า ทำครับ เพื่อบอกเรื่องที่เกิดขึนในอดีต เปลี่ยนเป็น 했어요. ในทางสองคำนามที่มีตัวสะกดกับไม่มีตัวสะกด จะเปลี่ยนเป็น 했어요. เป็นแบบเดียวครับ

공부하다 -> 공부 + 했어요 -> 공부했어요
เรียน                                       เรียนแล้ว
오늘 아침에 한국어 공부 했어요
เมื่อเช้านี้ ผมเรียนภาษาเกาหลีแล้วครับ

송금하다 -> 송금 + 했어요 -> 송금했어요
어제 은행에서 돈을 송금 했어요.
เมื่อวาน ที่ธนาคาร โอนเงินแลัวครับ

ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี -Verb +(으)ㄹ 수 있다 / 없다​

By greakorean

그래, เรียนภาษาเกาหลีกัน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *