Categories
Expression

การใช้ ~ 고 싶다. ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี​.

การใช้ ~ 고 싶다. ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี

https://youtu.be/R1KjbSsePbY

การใช้ ‘고 싶다’

ถ้าคุณอยากบอก ‘อยาก’ ในภาษาเกาหลี แค่จากคำกริยาบวก고 싶다 เท่านั้นนะครับ

เช่น คำกริยา 먹다(มอกดา) แปลว่ากินครับ จากคำ먹다 ตัด 다 ก่อน และ จะเป็น 먹 และ บวก고 싶다 งั้นจะเป็น 먹고 싶다

먹다 -> 먹 + 고 싶다 ->먹고 싶다
나는 치킨을 먹고 싶어요
ผมอยากกินไก่ทอดครับ

가고싶다 (อยากไป)
가다 -> 가 + 고 싶다 -> 가고 싶다
나는 한국에 가고 싶어요
ผมอยากไปประเทศเกาหลีครับ

자고 싶다 (อยากนอน)
자다 -> 자+고 싶다 -> 자고 싶다
나는 오늘 친구집에서 자고 싶어요
วันนี้ ผมอยากนอนที่บ้านเพื่อนครับ

앉고 싶다(อยากนั้ง)
앉다 -> 앉 + 고싶다 -> 앉고싶다
나는 자리에 앉고 싶어요
ผมอยากนั้งที่นั้งครับ

만나고 싶다(อยากเจอ)
만나다 -> 만나 + 고 싶다 -> 만나고 싶다
나는 여자친구를 만나고 싶어요
ผมอยากเจอแฟนครับ

공부하고 싶다(อยากเรียน)
공부하다 -> 공부하 + 고 싶다 -> 공부하고 싶다나는 한국어를 공부하고 싶다
ผมอยากเรียนภาษาเกาหลีครับ

 

By greakorean

그래, เรียนภาษาเกาหลีกัน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *