Categories
Expression

คำ ‘ใส่’, ‘ถอด’ ในภาษาเกาหลีต้องพูดยังไงดี?

คำ ‘ใส่’, ‘ถอด’ ในภาษาเกาหลีต้องพูดยังไงดี? ปกตี คนไทยแค่รู้ว่า 입다 กับ 벗다 ครับ แต่มีคำอื่นเอยะที่มีความหมาย ใส่ กับ ถอด ครับ

1.입다 <-> 벗다
คำ 입다(อิบดา) กับ 벗다(บอดดา) ใช้กับ 옷(โอด) เสื้อ ครับ. 바지(บาจิ) กางแกง, 치마(ชิมา) กระโปรง ใช้ได้หมดครับ

옷을 입어요 ใส่เสื้อ
오늘은 남자친구를 만나서 예쁜 옷을 입어요 วันนี้ฉันจะใส่เสื้อสวยเพราะจะไปเจอแฟนค่ะ

치마를 입어요 ใส่กระโปรง
어제 산 치마를 입어봐요 ฉันลองใส่กระโปรงที่ซื้อเมื่อวัน

바지를 벗어요 ถอดกางแกง
나는 잠자기 전에 바지를 벗어요 ผมถอดกางแกงก่อนนอนครับ

속옷을 벗어요 ถอดกางเกงใน
샤워를 하기 위해서 속옷을 벗어요 ผมถอดกางเกงในเพื่อไปอาบนำ้ครับ

2. 쓰다 <->벗다
คำ 쓰다(ซึดา) กับ 벗다(บอดดา) ที่แปลว่า ใส่กับถอด ใช้กับ 안경(อันกยอง) แว่นตา, 모자 (โมจา) หมวก, 가발(กาบาล) ช้องผม ครับ

안경을 써요 ใส่แว่นตา
나는 아이 때 부터 안경을 썼어요 ผมใส่แว่นตาตั้งแต่เด็กครับ
안경을 벗어요 ถอดแว่นตา
남자친구는 안경을 벗으면 더 잘 생겼어요. แฟนของฉันหล่อมากก่วาเมื่อถอดแว่นตาค่ะ

모자를 써요 ใส่หมวก
머리를 안 감아서 모자를 써요
ผมใส่หมวกเพราะยังไม่สระผมอยู่ครับ
모자를 벗어요 ถอดแว่นตา
날씨가 좋아서 모자를 벗었어요
วันนี้อากาศดีก็เลยถอดหมวกแล้้ว

가발을 써요 ใส่ช้องผม
머리카락이 빠져서 가발을 써요
ผมร่วงก็เลยใส่ช้องผมครับ

3. 매다 <-> 풀다
คำ 매다(แมดา) ที่แปลว่า รัด หรือ ผูก ครับ และ คำ 풀다(พูลดา) ที่แปลว่า ถอด ครับ ใช้ได้กับคำ 벨트(แบลถือ) เข็มขัด, 넥타이(แนกธาอิ)เนคไท, 목도리(โมกโกลิ)ผ้าพันคอ, 안전벨트(อันจอนเบลถึ) สายนิรภัย ครับ

벨트를 매요 รัดเข็มขัด
바지가 너무 커서 꼭 벨트 매야 해요. ต้องรัดเข็มขัดเพราะกางแกงใหณ่มาก

넥타이를 매요 ผูกเนคไท
오늘은 중요한 회의가 있어서 넥타이를 매요 ผมผูกเนคไทแล้วเพราะวันนี้มีประชุมที่สำคัญครับ

목도리를 풀어요 ถอดผ้าพันคอ
오늘 날씨가 많이 춥지 않아서 목도리를 풀었어요.วันนี้ไม่ค่อยหนาวก็เลยถอดผ้าพันคอแล้วครับ

안전벨트를 풀어요 ถอดสายนิรภัย
버스가 멈춘 후에 안전벨트를 풀어 주세요 รถเมล์หยุดก่อน หลังจะถอดสายนิรภัยนะครับ

4. 하다 <-> 빼다
คำ 하다(ฮาดา)ที่แปลว่าใส่ และ คำ빼다(เปดา) ที่แปลว่าถอดครับ ใช้ได้กับคำ 귀걸이(กวิกอลิ) ต่างห และ 목걸이(โมกกอลิ) สร้อยคอ ครับ

귀걸이를 해요 ใสต่างหู่
내일 시암에 놀러 갈 때 귀걸이 할 거예요 พรุ่งนี้เมื่อจะไปเที่ยวสยาม ฉันจะใส่ต่างหู่ค่ะ

목걸이를 빼요ถอดสร้อยคอ
샤워하기 전에 목걸이를 먼저 빼요 ถอดสร้อยคอก่อนและจะอ่าบนำ้ค่ะ

5. 끼다 <-> 벗다
คำ 끼다(กิดา) ที่แปลว่าใส่ครับ 벗다(บอดดา) ที่แปลว่าถอดครับ ใช้ได้กับคำ 장갑(จังกับ) ถุงมือ กับ 안경(อันกยอง) แว่นตา ครับ

장갑을껴요 ใส่ถุงมือ
날씨가 추워서 밖에 나갈 때 장갑을 껴요 อากาศหนาวก็เลยต้องใส่ถุงมือเมื่อออกไปข้างนอก
안경을 벗어요 ถอดแว่นตา
안경을 벗고 렌즈를 껴요
ถอดแว่นตาและใส่เลนส์แว่นตา

6. 신다 <-> 벗다
คำ 신다(ซินดา) ที่แปลว่าใส่ครับและคำ 벗다(บอดดา) ที่แปลว่าถอดครับ ใช้ได้กับ 신발(ซินบาล) ร้องเท้า และ 양말(อยางมัล) ถุงเท้าครับ

신발을 신어요 ใส่รองเท้า
새 신발을 신고 학교에 가요
ผมไปโรงเรียนใส่รองเท้าใหม่ครับ

양말을 벗어요 ถอดถุงเท้า
양말을 벗고 방으로 들어오세요
ถอดถุงเท้าก่อนและเข้ามาห้องนะครับ

7. 차다 <-> 풀다
คำ 차다(ชาดา) ที่แปลว่าใส่ครับ 풀다(พูลดา) ที่แปลว่า ถอดครับ ใช้ได้กับคำ 시계(ซิเก) ครับ

시계를 차요 ใส่นาฬิกาข้อมือ
약속시간에 늦지 않으려고 시계를 차요 ใส่นาฬิกาข้อมือเพื่อไม่ถึงสาย

시계를 풀어요 ถอดนาฬิกาข้อมือ
수영을 할 때 시계를 풀어요 เมื่อว่ายน้ำ ถอดนาฬิกาข้อมือออกครับ

8. 끼다 <-> 빼다
คำ끼다(กิดา) ที่แปลว่าใส่ครับ คำ빼다 (เปดา)ที่แปลว่า ถอดครับ ใช้ได้กับคำ 반지(บันจิ) แหวนครับ

반지를 껴요 ใส่แหวน
항상 결혼 반지를 끼고 있어요 ฉันใส่แหวนเสมอค่ะ

반지를 빼요 ถอดแหวน
남자친구와 헤어져서 반지를 빼요
เลิกกับแฟนแล้วก็เลยถอดแหวนออก

9. 메다 <-> 벗다
คำ 메다 (เมดา) ที่แปลว่าถือ ครับ คำกริยานี้แค่ใช้ได้กับคำ가방(คาบาง) เท่านั้นครับ คำ 벗다(บอดดา) ที่แปลว่าถอดครับ

가방을 메요 ถือกระเป๋า
가방을 메고 학교에 가요 ใส่กระเป๋าและไปโรงเรียน

가방을 벗어요 วางลงกระเป๋า
학교에 도착해서 가방을 벗어요 ถึงโรงเรียนและถอดและถอดกระเป๋าครับ

5 คำตอบขอบคุณ ภาษาเกาห

By greakorean

그래, เรียนภาษาเกาหลีกัน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *