Categories
Expression

คำย่อ ภาษาเกาหลี

조금 (โชกึม) -> 좀(โชม) น้อย
그냥 (คึนยาง) -> 걍(คยาง) เฉย ๆ
지금(ชิกึม) -> 짐(ชิม) ตอนนี้
내일(แนอิล) -> 낼(แนล) พรุ่งนี้
게임 (เคอิม)-> 겜(เกม) เกม
메일(เมอิล)-> 멜 (เมล) อีเมล
다음(ทาอึม) -> 담(ดาม) คราวหน้า
제일(เชอิล)-> 젤(เชล) ที่สุด
그런데(คึรอนเด) -> 근데(คึนเอ) แต่
드디어-> 드뎌 ผลสุดท้าย

By greakorean

그래, เรียนภาษาเกาหลีกัน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *