Categories
Expression

คำศัพท์ พึ่ง ในภาษาเกาหลี ‘방금, 금방’

คุณรู้ไหมว่า ‘พึ่ง’ ในภาษาเกาหลี ต้องพูดว่ายังไงดี?

ปกตี ในภาษาเกาหลี พูดว่า ‘방금’ (อ่านว่า พางกึม) , ‘금방’ (อ่านว่า คึมบาง) นะครับ

มีประโยคตัวอย่างเช่นว่า

ประโยคภาษาเกาหลีอ่านว่าแปลภาษาไทยว่า
금방 친구를 만났어요คึมบาง ชินกุลึล มานนาซอโยพึ่งเจอเพื่อนแล้วครับ
방금 버스를 탔어요พังคึมบอซึลึล ทาซอโยพึ่งขึ้นรถเมล์แล้วครับ
금방 빨래를 다 했어요คึมบาง ปัลแลลึล ทาแฮซอโยพึ่งซักผ้าเสร็จแล้วครับ
방금 샤워를 다 했어요พังกึม ซาวอลึล ทา แฮซอโยพึ่งอาบนำ้เสร็จแล้วครับ
금방 집에 왔어요คึมบาง ชิเบ วาซอโยพึ่งกลับบ้านครับ
방금 숙제를 끝냈어요พังคึมซุกเจลึลกึดแนซอโยพึ่งทำการบ้านเสร็จแล้วครับBy greakorean

그래, เรียนภาษาเกาหลีกัน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *