Categories
Expression

แม้ = 조차, 만약, 심지어, ~ 일지라도

แม้ (maaeH ) = 조차, 만약

แม้อายุยังน้อย = 아직 나이는 어릴지라도

แม้ว่าจะสายเขาก็ยังมา = 늦을 지어도 그는 올 것이야

แม้ว่าไม่พอใจนักก็ใช้อันนี้ไปก่อน = 충분하지 않을지어도 우선 이것 먼저 사용해봐

แม้แต่ = 조차, 없다

ไม่มีค่าแม้แต่น้อย = 조금의 가치도 없다

ไม่ได้อะไรแม้แต่นิดเดียว = 아무것도 얻는 게 없다

By greakorean

그래, เรียนภาษาเกาหลีกัน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *